ترموس البرز

ترموس یخدان پلاستیکی

ترموس ( یخدان پلاستیکی ) با توجه به استحکام و دوام طولانی برای جابجایی محصولات گوناگون در دمای پایین قابل استفاده می باشد.

ترموس البرز با حضوری ۴۰ ساله در بازار ایران و کل خاور میانه نماد کیفیت یک محصول می باشد.

ترموسها در دو تیپ گرد و صندوقی تولید می گردند:

نوع گرد:

ترموسهای گرد در سایزهای زیر به صورت تکساز، دوقلو و سه قلو عرضه می شوند:

تکسایز:

۶۰ لیتری

۴۰ لیتری

۲۵ لیتری

۲۲ لیتری

۲۰ لیتری

۱۴ لیتری

۷ لیتری

۸ لیتری

مجموعه دو قلو:

دو قلو ۲۵+۸ لیتری

دو قلو ۲۲+۷ لیتری

دو قلو ۲۰+۷ لیتری

مجموعه سه قلو:

سه قلو ۴۰+۲۰+۷ لیتری

سه قلو ۶۰+۲۵+۸ لیتری

نوع صندوقی:

ترموسهای صندوقی در سایزهای زیر به صورت تکساز و دوقلو عرضه می شوند:

۴۸ لیتری

۳۶ لیتری

۲۰ لیتری

مجموعه دو قلو:

دو قلو ۲۰+۴۸ لیتری

تصاویر: